I’ve done it! Yesterday, I made my very own chandelier using materials I got at Snoerboer. I have to admit, I was a bit nervous when I started out. After all, I don’t have tons of experience when it comes to electricity and lighting. So, you can imagine my relief when I found out that it really is that easy to build your own lamp with Snoerboer cord, lampholders, a ceiling rose and lightbulbs. I’ve included links to all the materials in my instructions. Let me show you how it’s done!

Het is me gelukt! Gisteren heb ik mijn eigen kroonluchter gemaakt met de spullen van Snoerboer. Ik moet zeggen dat ik het eerst best wel spannend was. Per slot van rekening heb ik niet heel veel ervaring met elektriciteit en verlichting. Jullie kunnen je dus voorstellen hoe opgelucht is was toen ik erachter kwma dat het ECHT heel makkelijk is om je eigen lamp te maken met Snoerboer snoer, fittingen, een plafonkapje en gloeilampen. Aan de instructies hieronder heb ik links toegevoegd met al het materiaal dat ik heb gebruikt. Zo, en nu ga ik jullie laten zien hoe ik de lamp heb gemaakt!

1 – Choose your cord / Kies je snoer

For my chandelier, I picked a beautiful shade of orange textile cord. Of course, there are tons of colors to choose from at Snoerboer – you can even combine different cords in one lamp.

Voor de kroonluchter koos ik voor een prachtige dieporanje kleur strijkijzersnoer. Natuurlijk kun je uit héél veel kleuren snoer kiezen bij Snoerboer. Je kunt zelfs verschillende soorten snoer combineren in één enkel ontwerp.

Snoerboer making of 02

2 – Choose your lampholders / Kies je fittingen

The lamp holders I have used consists of three parts. Since I will be hanging my lamps from the ceiling, I also got the cable strain reliefs you see on the left. And of course, no lamp would be complete without connectors!

De fittingen die heb gebruikt bestaan uit drie delen. Omdat ik de lampen van het plafond ga hangen, heb ik ook de trekontlasters links op de foto gebruikt. En natuurlijk is geen enkele lamp compleet zonder kroonsteentjes!

Snoerboer making of 03

 3 – Choose your ceiling rose / Kies je plafondkap

For my chandelier, I picked a cone-shaped ceiling rose. I also got eight metal rings to cover the holes that I drilled into the ceiling rose (more about that later). The rings aren’t available online yet, by the way – but you can get them at the Wattnou store in Rotterdam.

Voor mijn kroonluchter heb ik een ‘roset cone’ plafondkap gebruikt. Ik heb ook acht metalen ringen gebruikt om de gaten te bedekken die ik in de plafonkap heb geboord (meer daarover later). De ringen zijn nog niet online beschikbaar trouwens, maar je kunt ze wel kopen in de Wattnou-winkel in Rotterdam.

Snoerboer making of 04b

4 – Choose your lightbulbs / Kies je gloeilampen

I love these carbon filament lightbulbs by Calex! I got three different types – but you can find even more on the Snoerboer website.

Deze kooldraadlampen van Calex vind ik echt prachtig. Ik heb voor drie verschillende soorten gekozen – je vindt er nog meer op de Snoerboer website.

Snoerboer making of 01    

5 – Strip the cables / Strip de snoeren

First, I cut the cord in eight parts of two meters and one part of 40 centimeters. Cable stripping is not very hard at all! First, roll a bit of tape around 2,5 centimeters form the end of the cord – that way the cord stays intact when you start cutting. Just use a sharp knife, cut off the textile and white exterior about 2,5 centimeters from the end of the cord and then carefully strip about 1 centimeter of the blue and brown wire. I had a lot of stripping to do, so next time I’m going to use these special cable stripping tools.

Ik heb eerst het snoer in acht delen van twee meter en een deel van 40 centimeter gesneden. Kabels strippen is eigenlijk best wel makkelijk. Je rolt eerst een stukje plakband op ongeveer 2,5 centimeter van het uiteinde van het snoer – zo zorg je ervoor dat het snoer niet beschadigt tijdens het snijden. Gebruik een scherp mesje, snijd het textiel en de witte kunststof binnenkant weg en stip dan ongeveer 1 centimeter van de bruine en blauwe kabels af. Ik had behoorlijk wat stripwerk en dus kies ik de volgende keer absoluut voor dit speciale stripgereedschap.

Snoerboer making of 09

6 – Connect the cables to the lamp holders / Verbind de snoeren met de fittingen

Once you’ve stripped the cords, it’s easy to connect them to the lamp holders with a small screwdriver.

Als je de snoeren hebt gestript, is het makkelijk om ze met behulp van een kleine schroevendraaier aan de fittingen te koppelen.

Snoerboer making of 10

7 – Drill eight holes in the ceiling rose / Boor acht gaten in de plafondkap

The chandelier I designed has nine lamps. One comes out the bottom hole in the ceiling rose. The other eight come through I holes I drilled about halfway up. I used my trusty old cutting mat and a pencil to determine the right position.

De kroonluchter die ik had ontworpen heeft negen lampen. Eentje komt via het gat aan de onderkant van de plafondkap. De andere acht komen door de gaten die ik ongeveer halverwege de plafondkap heb geboord. Ik heb mijn oude trouwe snijmat en een potlood gebruikt om de juiste plekken te bepalen. 

Snoerboer making of 05

To get all the holes at the same height, I then placed the ceiling rose in a bowl and rotated it while keeping a pencil against it.

Om ervoor te zorgen dat alle gaten op dezelfde hoogte kwamen, heb ik de plafondkap in een schaaltje geplaatst dat ik ronddraaide terwijl ik een potlood tegen het kapje hield.

Snoerboer making of 06

I started out drilling small holes and then moved onto a bigger drill – don’t go too big or the metal rings won’t stay in place:

Ik begon met het boren van kleine gaatjes en gebruikte daarna steeds grotere boren. Maak het gat niet te groot want anders worden ze te groot voor de metalen ringen!

Snoerboer making of 08  

 9 – Assembly time! – Tijd om alles in elkaar te zetten!

So here I am putting everyting together after only two hours work. I’ve included a close-up picture of the connectors I’ve used.

Hier zet ik alles in elkaar na slechts twee uur werk. Ik heb een close-up foto toegevoegd van de kroonsteentjes die ik heb gebruikt.

Snoerboer-making-of-12

10 – Tadaaa! – Tadaaa!

And here’s the finished result. I used plastic two-part clips from the DIY store to attach each cord to the ceiling.

En hier is het eindresultaat! Ik heb plastic clipjes van de bouwmarkt gebruikt om elk snoer aan het plafond te bevestigen.

Snoerboer resultaat 01Snoerboer resultaat 02Snoerboer resultaat 03Snoerboer resultaat 05Snoerboer resultaat 06

DESIGN AND WIN YOUR OWN SNOERBOER LAMP / ONTWERP EN WIN JE EIGEN SNOERBOER LAMP

Snoerboer and Interiorator are organizing a  competition where you can design and win your very own lamp. Just go to the special competition page and we’ll tell you how you can enter.

Snoerboer en Interiorator houden een wedstrijd waarbij je je eigen lamp kunt ontwerpen en winnen. Op de speciale wedstrijdpagina vertellen we je hoe je kunt deelnemen.