Office artworks – it’s something we’re not very good at in the Netherlands. A few colleagues bring their yellowed leftovers from home and hang them randomly throughout the office. A Toulouse Lautrec poster that curls up under the glass of its aluminium frame – or that hackneyed photo of those construction workers eating their lunch on a beam high above New York. And that is so not necessary! In this second installment of Work Art | Play Art I visit a stately law firm and show how companies can create something very special with rented art from Kunstuitleen Rotterdam.

Kunst op kantoor – daar zijn we in Nederland niet zo goed in. Een paar collega’s nemen hun vergeelde afdankertjes van huis mee en hangen het lukraak op in de kantoortuin. Een poster van Toulouse Lautrec die bobbelt onder het glas van de aluminium wissellijst, of dat afgezaagde plaatje van die bouwvakkers die op een balk hoog boven New York hun bammetjes eten. Nergens voor nodig! In de tweede aflevering van Work Art | Play Art ga ik langs bij een statig advocatenkantoor en laat zien hoe je als bedrijf met kunst van Kunstuitleen Rotterdam iets heel bijzonders kunt maken.

Work Art Play Art op kantoor facebook

Carte Blanche / Carte Blanche

‘You know, you really have carte blanche’ chipper project manager and art expert Marie-Louise van Nieuwenburg assures me. Together we walk from her office at Kunstuitleen Rotterdam to Maasstad Advocatuur & Mediation. Isn’t it nice that I can pick whatever art I fancy, I think. To be totally honest, however, I’m also a bit scared to do my little art styling trick on location with such an experienced art historian. Will she like my style? And how are those lawyers going to react to my selection? ‘I’m dropping by a hospital tomorrow to exchange one hundred paintings’ Marie-Louise tells me as we walk up the stairs of the nineteenth-century building on Eendrachtsweg. It’s pretty darn clear this woman knows what’s she’s doing!

‘Je hebt écht carte blanche hoor’, verzekert de opgewekte projectmanager en kunstexpert Marie-Louise van Nieuwenburg me. Samen lopen we van haar werkplek bij Kunstuitleen Rotterdam naar Maasstad Advocatuur & Mediation. He, wat prettig eigenlijk dat ik de kunst naar eigen inzicht mag uitkiezen, denk ik. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik het ook best wel spannend om samen met zo’n doorgewinterde kunsthistorica mijn ‘kunstje’ te doen op locatie. Want zou ze mijn stijl wel mooi vinden? En hoe reageren die advocaten op wat ik kies? ‘Ik ga morgen even honderd schilderijen in een ziekenhuis omwisselen,’ vertelt Marie-Louise terwijl we de trap oplopen van het negentiende-eeuwse pand aan de Eendrachtsweg. Deze vrouw weet wat ze doet, dat is wel duidelijk.

Work Art Play Art op kantoor 01Lawyer Ted Tan had sent me a few pictureshe took of the office he shares with Esquire Ilona Jansse. A tip for everyone who takes interior photo’s: always bend down a little to get the proper persspective – especially is you’re a bit taller (Photo: Ted Tan Esq.)  /  Van tevoren had mr. Ted Tan me al enkele zelfgemaakte foto’s gestuurd van het kantoor dat hij met mr. Ilona Jansse deelt. Een tip voor iedereen die interieurfoto’s maakt: altijd even door de knieën voor een prettig perspectief – zeker als je wat langer bent! (Foto: mr. Ted Tan)

You might not realize it, but even lawyers have a sense of color. ‘I picked that light beige wall color and that grey on the doors when we moved to this building last month’ Ilona Jansse Esq. tells me proudly as she shows Marie-Louise and me around the office she shares with Ted Tan Esq. Quietly I take everything in – the vintage table, the bright red Gispen chairs and the enormous leather club chair at the window. And let’s not forget those insanely high ceilings with their classic ornaments. Marie-Louise takes the initiative and tells about the approach of Kunstuitleen Rotterdam. ‘We make a nice selection for our clients and match it with the office space in question. We love to surprise, that’s our business. Of course we give our clients to get used to their art. And if it turns out after a while that we need to add or replace something, then of course take care of it right away!’

Je zou het wellicht niet denken, maar ook advocaten hebben gevoel voor kleur. ‘Die lichtbeige muurkleur en het grijs van de deuren had ik even snel uitgezocht toen we vorige maand naar dit pand verhuisden!’, zegt een trotse mr. Ilona Jansse terwijl ze Marie-Louise en mij het kantoor laat zien dat ze deelt met mr. Ted Tan. Ik laat het allemaal rustig op me inwerken – de vintage tafel, de felrode stoelen van Gispen en de enorme leren fauteuil bij het raam. En natuurlijk de knetterhoge plafonds met de klassieke ornamenten. Marie-Louise neemt het voortouw en vertelt wat de werkwijze van Kunstuitleen Rotterdam is: ‘Voor onze klanten maken we een mooie selectie die goed aansluit op de ruimte waar het om gaat. Verrassen doen we graag, dat is ons vak. We geven onze opdrachtgevers natuurlijk de tijd om te wennen aan hun kunst. En mocht na een tijdje blijken dat er wat bij moet of vervangen moet worden, dan doen we dat gewoon!’

Work Art | Play Art - Office Art worksEsquire, I’m done! A cart full of art for a law firm – now let’s hope it’s to their liking! Meester, ik ben klaar! Een kar vol met kunst voor op een advocatenkantoor – als het nou maar in de smaak valt!

It’s easy for Marie-Louise to talk, I think to myself back at Kunstuitleen I walk past thousands of paintings, photographs, drawings and objects. Where the hell do I begin? I check my phone once more for the pictures I’ve taken and think back of everything we’ve talked about. Hanging art symmetrically is something both Marie-Louise and I find a tad boring and so we decide to only hang art at the righthand wall next of the fireplace. This wall is also the first thing clients see when they enter the office and so it’s important to leave a positive first impression. Above the sofa we’re thinking of going big and tall. Okay, I can pull this off!

Die Marie-Louise heeft makkelijk praten, denk ik bij mezelf eenmaal terug bij de Kunstuitleen. Ik loop langs duizenden schilderijen, foto’s, tekeningen en objecten. Waar begin ik in godsnaam? Ik kijk op mijn telefoon nog een keer naar de foto’s die ik heb gemaakt en denk terug aan wat we hebben besproken. Symmetrisch kunst ophangen vinden Marie-Louise en ik allebei een tikkeltje saai en dus besluiten we alleen rechts van de schouw een kunstwerk te hangen. Die wand is ook nog eens het eerste wat klanten zien als ze binnenkomen, dus een mooie eerste indruk is waar het om gaat. Boven de sofa gaan we voor groot en hoog. Okay, dat moet lukken.

Styrofoam statue cast in aluminium /// More on InterioratorA styrofoam object cast in aluminium – the things you run into at Kunstuitleen Rotterdam! Een beeld dat is gemaakt van piepschuim en vervolgens in aluminium is gegoten – je komt nog eens wat tegen bij Kunstuitleen Rotterdam!

Now I have to admit I don’t visit law firms on a daily basis. Thank god! But I can imagine that clients don’t get all warm and fuzzy inside when they see a wildly psychedelic landscape or a scary portrait with paint splatters. Instead, my eye is drawn to a long, deep blue abstract painting. Judging by the hooks on the back it’s supposed to be hung horizontally, but who’s going to keep me from turning it up?

Nu moet ik zeggen dat ik niet elke dag op een advocatenkantoor kom. Gelukkig! Maar ik kan me wel zo voorstellen dat je als klant van een advocaat geen fijn gevoel krijgt bij een heel heftig psychedelisch landschap of een eng portret met allemaal spetters of zo. In plaats daarvan valt mijn oog op een langwerpig, diepblauw abstract schilderij. Zo aan de haakjes te zien hoort het liggend te worden opgehangen, maar wie houdt me tegen om het een kwart slag te draaien?

Dotting the i’s / De puntjes op de i

After a lot of deliberation I choose another abstract piece. Do I see three noses on that paintings? Who knows! In any case, the colors match perfectly with the sofa I want to hang it over. I also pick a few smaller works to hang above the fireplace and go for this funky eighties aluminium object to place under the window.

Na veel wikken en wegen kies ik voor nog een abstract werk. Zijn het nou drie neuzen op dat schilderij? Wie zal het zeggen! De kleuren sluiten in ieder geval perfect aan bij de bank waarboven het werk komt te hangen. Ik neem nog wat kleine werken mee voor op de schouw en een lekker eighties, aluminium beeld voor in de vensterbank.

Work Art Play Art /// Office art works on Interiorator.com‘Don’t hang it just yet‘’, Ted Esq. asked me beforehand. ‘These walls have just been skimmed!” No problem – but don’t forget to hang that painting a lot higher. Those cushions by Lizan Freijzen give the couch an exciting new look by the way.  Nog even niet ophangen hoor’, vraagt mr. Ted me van tevoren. ‘De muren zijn net gestuukt.’ Geen probleem – maar hang dat schilderij straks maar een flink stuk hoger! Die kussentjes van Lizan Freijsen geven zo’n bank trouwens een spannende, nieuwe look.

Work Art Play Art /// Office art works on Interiorator.comYou see how these three paintings are a bit too small to hang over the fireplace? But if I add a few more in the same vein, I’m sure it will turn into quite an eyecatcher. Kijk, deze drie kunstwerken zijn dus eigenlijk een tikkie te klein voor boven de schouw. Maar als ik er nog wat meer in dezelfde sfeer regel, dan wordt het wel een lekkere eyecatcher.

Back to Maasstad! And let me share one very practical tip with everyone who wants to rent BIG art but doesn’t have a van: for a small amount you can have everything delivered and picked up again by Kunstuitleen Rotterdam. Doesn’t this make renting are a lot more easy? From the Kunstwinkel shop, I decide to use those incredibly beautiful cushions by Lizan Freijsen, some Suus Notenboom cups and an Ontwerpduo candle. Talk about dotting the i’s!

Terug naar Maasstad! Een handige tip voor iedereen die GROTE kunst wil lenen maar geen busje heeft: voor een klein bedrag kun je alles laten bezorgen en weer ophalen door Kunstuitleen Rotterdam. Dat maakt kunst lenen een stuk makkelijker! Uit de Kunstwinkel neem ik nog die waanzinnig mooie kussens van Lizan Freijsen mee, wat kopjes van Suus Notenboom en een kaars van Ontwerpduo. De puntjes op de i, he?!

Work Art Play Art /// Office art works on Interiorator.comWhat an entrance! This blue painting is the first thing clients see when they enter the conference room of Maassstad Advocatuur. Dat is nog eens binnenkomen! Dit blauwe schilderij is het eerste wat klanten zien wanneer zij de spreekkamer van Maasstad Advocatuur binnenlopen.

Ontwerpduo candle /// More on Interiorator.comThe devil is in the details! On a wooden table the cool colors of the Ontwerpduo candle and the bowls by Suus Notenboom look really good. The devil is in the details! Op zo’n warme houten tafel doen de koele kleuren van de kandelaar van Ontwerpduo en de schaaltjes van Suus Notenboom het hartstikke lekker.

 Let me call my lawyers! / Advocaatje, leef je nog?

So, let me call my lawyers and see what they think. ‘Rotterdam is very dear to us and so we thought you’d come up with paintings and photographs of our port – these abstract pieces are quite a surprise. The combination looks perfect, though!’ Ilona, Ted and I agree that they probably need a few days to get used to the final result. I’m sure my selection of art works will grow on them!

En wat vinden meneer en mevrouw de advocaat ervan? ‘We zijn erg verbonden met Rotterdam en hadden dus gedacht dat jullie met schilderijen en foto’s van de haven zouden komen – dus deze abstracte werken zijn best wel een verrassing. Wel perfect gekozen zo bij elkaar!’ Ik spreek af dat Ilona en Ted er maar eens gewoon een paar dagen aan moeten wennen. Dan komt het vast helemaal goed met mijn selectie!

Maasstad advocatuurDear confrères, what do you reckon? Ilona Jansse and Ted Tan look pretty satisfied posing in front of one the pieces I selected for their office.  Geachte confrères, wat vindt u ervan? Mr. Ilona Jansse en mr. Ted Tan poseren tevreden voor één van de kunstwerken die ik voor hun kantoor uitkoos.

Looking for office art works? Ook op zoek naar kunst op kantoor?

Kunstuitleen Rotterdam lends and sells art to big and small companies. With over 20,000 works of art, they have one of the biggest rental collections of the Netherlands. Browse through the online catalogue or visit the exhibition space at Nieuwe Binnenweg 75 in Rotterdam. And don’t forget to ask for one of the advisors who are specialized in creating art collections and decorating corporate spaces. If you’re interested, you can find more information about office art works right here.

Kunstuitleen Rotterdam verhuurt én verkoopt kunst aan grote en kleine bedrijven. Er is volop keus – met meer dan 20.000 kunstwerken heeft het één van de grootste en beste uitleencollecties van Nederland. Bekijk een mooie verzameling kunst in de online catalogus of kom langs in de tentoonstellingsruimte op de Nieuwe Binnenweg 75. En vraag vooral naar een van de adviseurs die zijn gespecialiseerd in het samenstellen van kunstcollecties en het inrichten van bedrijven. Interesse? Meer informatie over kunst op de werkvloer vind je op deze pagina.